מאגר מים בגן סאקר

חברת “הגיחון” יזמה הקמת מאגר מים גדול במרכז ירושלים, כדי לספק מים לאוכלוסיית העיר הגדלה.

המאגר התת-קרקעי מוקם בשטחו של מגרש ספורט קיים בגן סאקר. נבחנו חלופות למיקומו של המאגר ולשימוש בגגו כדי שפרויקט הנדסי מורכב זה לא יפגע בריאה הירוקה של מרכז העיר.

משרדנו הכין ת.ב.ע. ונספחי בינוי בתאום עם “מקורות”, עיריית ירושלים, ומשרד הבריאות.

Comments are closed.