אישור היתרים

ראשיתו של התהליך הוא הנחיית היזם והמתכנן לגבי האפשרויות והחלופות השונות של תכנון נגיש. לאחר מכן נבחנים מרכיבי הנגישות בבקשה להיתר הבנייה כדי לעמוד בכל התנאים והתקנות להתאמת המבנה ושטחי החוץ שלו לאנשים עם מוגבלות.
לאחר התייעצות עם מורשה נגישות השרות, בהתאם לדרישת החוק, מתקיים תהליך, בשיתוף פעולה עם המתכנן, לבחינת בעיות נגישות בתוכנית המוצעת והבאת הצעות לפתרון.
בהמשך אנחנו מאשרים בחתימתנו את תכניות הבקשה להיתר בניה, מספקים פיקוח עליון על מרכיבי הנגישות במבנה, בודקים ומאשרים תכניות עבודה לביצוע, ונותנים אישור לוועדה המקומית לצורך אכלוס.

Comments are closed.